یک نان را 36 میلیون نفر میخوریم اماحاضر نیستیم یک لحظه هم نوکر آمریکا باشیم/

 

رئیس جمهور مکتبی شهید محمد علی رجایی:

یک نان را 36 میلیون نفر می خوریم اما زیر بار ذلت نمی رویم/ حاضر نیستیم برای قطعات یدکی یک لحظه هم نوکر آمریکا باشیم/مبادا فشارها باعث شود از خط اصیل انقلاب منحرف شوید

استعمارگران به انواع وسائل متشبث شدند تاحرکت مردم مسلمان ما را متوقف کنند.

رهبر انقلاب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت:

دولت باید اقتصاد را مدیریت کند/ مسئولان اقتصادی شب و روز نشناسند/مذاکره ای در هیچ سطحی با امریکایی ها صورت نخواهد گرفت

در اقتصادبایدقوی وپُرحجم کارکرد همه این مواردشدنیست مادراداره اقتصاد کشور بن‌بست نداریم


منبع: http://jazaa.blogfa.com/